นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 99 รูป เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และน้อมถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรก  จึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8  ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี