เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เสริมทักษะการทำกรวยดอกไม้ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2562  ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิด้านอื่นๆ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ  ย์จังหวัดลำพูน จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการทำอาชีพ คือ การทำกรวยดอกไม้ เพื่อส่งขายให้วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม เป็นผู้ฝึกอบรม และต่อยอดพัฒนางานฝีมือ ฝึกปฏิบัติการทำกรวยดอกไม้แบบสวยงาม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกรวยดอกไม้ โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ตลอดจนอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ทราบถึงสิทธิสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ รวมถึงมีทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในศักยภาพตนเอง