เทศบาลเมืองลำพูน ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 9-31 กรกฎาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ ร้านค้า แผงลอย ในเขตเทศบาลลำพูน เช่น ตลาดหนองดอก ตลาดโต้รุ่ง ตลาดเย็นเทศบาล เป็นต้น

โดยผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จะต้องขอรับใบอนุญาตเป็นประจำทุกปี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เกิดการรักษาความสะอาด และป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน