เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มอบรมการเงินการคลัง เสริมการทำงานตรงตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ การเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานการเงิน การคลัง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

โดยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีนายกรีภพ บูรพาแสงสูรย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายทินภัทร โพธิศาสตร์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน