เทศบาลเมืองลำพูนจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562  เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง โดยมี นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการฯ การจัดอบรมครั้งนี้  มีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน  นายเกรียงไกร ฉางข้าวพรม หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวข้อ “การดับเพลิงขั้นต้นและการใช้อุปกรณ์ในการระงับเพลิงไหม้” และวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นางณัฐพร  ธรรมสัตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ในหัวข้อ “แผ่นดินไหว” มาบรรยาย ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่พนักงานผู้เข้ารับการอบรม จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมอาคาร 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น  เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยจำลองสถานการณ์ เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอแม่ทา แรงสั่นสะเทือนทำให้ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับความเสียหาย ฝ้าเพดานห้องกองคลัง  ได้ถล่มทับพนักงานเทศบาล ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้  ขณะเดียวกัน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรห้องกองช่าง  เบื้องต้นพนักงานเข้าระงับเหตุแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ผู้อำนวยการกองช่าง จึงแจ้งเหตุไปยังงานป้องกันฯ เพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมประสานรถพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ระงับเหตุและเหตุการณ์สงบ หัวหน้างานป้องกันฯ รายงานผลการปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ ต่อ นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง เทศบาลเมืองลำพูน ที่รับฟังและบัญชาในเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นอันเสร็จสิ้นการจำลองสถานการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562