เทศบาลเมืองลำพูนร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลฯในส่วนเอกสาร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปนวัตกรรม “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน” ที่เทศบาลเมืองลำพูนสมัครเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการซักถามรายละเอียด พร้อมได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และมุมมองด้านอื่นๆที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการนวัตกรรมของเทศบาลฯในหลายมิติ  โดยจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองลำพูน จากนั้น คณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสอบถาม รับชมการดำเนินการของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนจามเทวี , กลุ่มอาชีพทำเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ รับโชค และกลุ่มทำกรวยดอกไม้จากชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม เป็นต้น

สำหรับนวัตกรรม “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชุมชน” ดำเนินการภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมมีคุณค่า นำพาเศรษฐกิจชุมชน” จากการที่ลำพูนเป็นเมืองเก่า ประชากรมีการรวมตัวอยู่ในชุมชนอย่างหนาแน่น ดำรงชีวิตด้วยการยึดโยงกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนามาอย่างยาวนาน แต่การดำรงชีวิตที่ประชาชนขาดแคลนรายได้ก็ไม่สามารถทำให้ชุมชน  มีความสุขได้อย่างแท้จริง เทศบาลและชุมชนจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน โดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่มาต่อยอด  พัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการผลิตสินค้าที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นลำพูน ประกอบการลำพูนเป็นเมืองบุญ มีการจัดเทศกาลถวายโคมเพื่อเป็นพุทธบูชาก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพทำโคม กลุ่มอาชีพ ทำเทียนบูชา สะเดาะเคราะห์ รับโชค และกลุ่มอาชีพทำกรวยดอกไม้ เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงแวะเวียนมาเยี่ยมชมลำพูนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนขึ้นที่สามารถพัฒนาทิศทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  และการอนุรักษ์เมืองเก่าโดยกลุ่มทายาทคนลำพูนรุ่นใหม่อีกด้วย