การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน