เทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเทศบาลต้นแบบกลไกส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดงานแถลงผลสำเร็จของโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก  ( Partnership Market Readiness:PMR) โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานในระดับเทศบาลที่นำร่อง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนโดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ได้เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เทศบาลเป็นเทศบาลต้นแบบกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก  เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City Program LCC) จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ให้เกียรติมอบรางวัล แห่งความภาคภูมิใจนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากการแถลงผลสำเร็จของโครงการแล้ว อบก.ยังได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการ การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาและเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานรักษ์โลกใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในอนาคตอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะหน่วยงานที่นำร่องตามโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่พร้อมสนับสนุน และสร้างเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเมืองลำพูนอย่างเป็นระบบ