เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว

เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร-แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูน  ในการขับเคลื่อนโครงการ  “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว” โดยมี นายสิริวุฒิ  คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ประธานคณะกรรมการชุมชน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายชินกร ดีสุยา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับ แนวทางการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน กับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร, ผู้ประกอบการโต้รุ่ง, ประธานคณะกรรมการชุมชน  ทั้ง ๑๗ ชุมชน, สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ในการนี้ นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และพิธีมอบป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) ประจำปี 2562  ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษา , ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมทั้ง จัดบรรยายให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ของโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q  โดย นายสาธิต  ไชยบุญเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน , การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดย นางนิภา  ลังกาพินธุ์  ผู้แทนจากธนาคารออมสิน สาขาลำพูน  และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร  โดย นางสุกัญญา  มาลา ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน  ได้มอบถุงผ้ารักษ์โลก จำนวน 100 ใบ ให้กับผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ เทศบาลเมืองลำพูน