เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมิน LPA

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2562 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

  • 1.ด้านการบริหารจัดการ
  • 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  • 3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
  • 4.ด้านการบริการสาธารณะ
  • 5.ด้านธรรมาภิบาล

โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน