เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทสตรี สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการของสตรี และพัฒนาบุคลิกภาพของสตรีอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกเทศมนตรี  เมืองลำพูน นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา เป็นประธาน  เปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ นางบำเพ็ญ เมืองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ที่สามารถนำไปปรับใช้หรือพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อการสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีในฐานะกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป