เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมโครงการทัศนศึกษา (กบนอกกะลา) ประจำปี 2562

นอกกะลา) ประจำปี 2562  กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่  2 – 3 สิงหาคม 2562  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กและเยาวชน ได้ทัศนศึกษา เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ในงานข่วงพันปี@ลำพูน และร่วมกันถ่ายทอดศิลปะบนกำแพง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน  โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ซึ่งมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 30 คน

ภายในงาน มีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “ประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดลำพูน” และทัศนศึกษาดูงาน “ข่วงพันปี@ลำพูน” บนถนนรถแก้ว จนถึงประตูมหาวัน จังหวัดลำพูน โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรี        เมืองลำพูน  พร้อมทั้ง ได้เชิญวิทยากรด้านศิลปะการวาดภาพ  อาจารย์พงศ์ประนาฎต  เพ็ชรัตนกูล (ครูช้าง) ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เด็กและเยาวชน หัวข้อ “การวาดรูปสามมิติ” และ “การถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน”โดยการวาดภาพบนกำแพงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน