เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ –แผงลอย เสริมสร้างระเบียบวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสังคม ประจำปี 2562  ซึ่งจัดโดย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดอบรม และจัดระเบียบผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย โดยส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การป้องกันปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยการจราจร ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่-แผงลอย

โดยมีนายรณชัย ชูสุวรรณประทีป
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  และมี ร.ต.อ.รุ่งชัย วังธิยอง รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อชุมชน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัยจราจร โดยทีมงานตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน