เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย โดยมีนายนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2562 จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ และถวายมาลัยข้อพระกรอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ่านพระราชประวัติ ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชมรม เอกชน ชุมชน ร่วมวางพวงมาลาเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวี เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองหริภุญชัย อันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป