เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรี เมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน กิจกรรมการออกกำลังกาย ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ  โดย กลุ่มลีลาสเทศบาลเมืองลำพูน กิจกรรมรับฟังธรรมะบรรยายกล่อมเกลาจิตใจ โดย พระครูโสภิต ปุญญาคม  เจ้าอาวาสวัดช้างรอง เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 การบรรยายให้ความรู้ “โครงการเมืองลำพูน ไม่ทนต่อการทุจริตและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540   กับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นางสาววันธยา สุวรรณอักษร  นิติกรชำนาญการ จากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน