เทศบาลเมืองลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลเมือง ซึ่งจัดประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดยการบริหารงานของนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยรางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่มจัดการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเทศบาลที่มีการพัฒนาเมืองของตนไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน จนบรรลุผลและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เทศบาลอื่นๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน