โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 5 รายการ และระดับเหรียญเงิน 1 รายการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ อปท. ระดับประเทศ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 Opportunity Learning ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 6 รายการ และได้รับรางวัลทั้ง 6 รายการ ดังต่อไปนี้

  1.  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 8 จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-6
  2.  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (รางวัลชมเชย) อันดับที่ 4 จากการแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ป.4-6
  3.  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 8 จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
  4.  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 จากการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
  5.  โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 13 จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6
  6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองอันดับที่ 6 จากการแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ

โดยการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จัดหาแหล่งเรียนรู้ ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป