นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ อปท. ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 Opportunity Learning ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเข้าร่วมสอบการแข่งขันคนเก่งทั้งหมด 4 คน ดังนี้

  1. เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วโขง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สอบแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  2. เด็กชายวชิระ บัสุวรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สอบแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  3. เด็กหญิงประวัฒน์ศิกาล กิตติโสภณกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สอบแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. เด็กหญิงวริศรา ใจวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สอบแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โดยการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียน มีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งได้มีโอกาสพัฒนาและแสดงความสามารถทางด้านวิชาการ อันเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น