ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสันป่ายาง ซอยแยกข้างที่ทาการชุมชนไก่แก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)