เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับเลขาธิการ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ จำนวน 60 คนในโอกาสศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีตามโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรธรรมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมืองลำพูน