กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดถ่ายทำสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประเด็น การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในฐานะเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะทีมงานผู้สัมภาษณ์ประเด็น การพัฒนาเมืองและเก็บรวบรวมข้อมูล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวปรัชธนภรณ์  บัวเกษ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์สรุปการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และผลงานเด่นของเทศบาลเมืองลำพูนที่ได้รับรางวัลประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทำพร้อมสัมภาษณ์ประเด็นการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเมือง โดยการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะที่เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

จากนั้น  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกชุมชนอบอุ่น กองการแพทย์ และนั่งรถรางรอบเมือง เยี่ยมชมนวัตกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน และลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสอบถาม รับชมการดำเนินการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา ชุมชนจามเทวี , การเยี่ยมชมบ้านน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า สะท้อนภาพความงดงามวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ข่วงพันปี@ลำพูน บนถนนสายวัฒนธรรม ถนนรถแก้วไปจนถึงประตูมหาวัน  จ.ลำพูน