เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลรางวัลพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ตัวแทนผู้นำศาสนาตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประธานชุมชน ตลอดจนตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 โดยมีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและโครงการที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนซักถาม ผลการดำเนินงานเชิงรูปธรรม การต่อยอดของโครงการ ในโอกาสที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน