เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 การขับเคลื่อนปฏิบัติการของท้องถิ่นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) การขับเคลื่อนปฏิบัติการของท้องถิ่นเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง (Driving Local Actions for Sustainable and Inclusive Growth) ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร. เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการองค์การ UCLG ASPAC นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP นายเปียร์กา ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี และผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับประเทศและระดับเมือง หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระดับท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  (Localizing SDGs) อันจะทำให้ SDGs มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการสร้างกลไกการถ่วงดุลของการใช้อำนาจรัฐและกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อีกทั้งยังส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน