เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้   แกนนำชุมชน ประชาชน มีความสามารถในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนตามหลักการชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างแกนนำชุมชน และประชาชนทั้ง 17 ชุมชน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องผู้นำชุมชนกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยนายมนัสพร ภมรบุตร วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ Enknowable  และรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนงานและโครงการ รวมทั้งรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทภาคประชาชนกับการเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน และประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ