องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลลำพูน รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และผู้แทนจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด  และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus  ณ ตลาดหนองดอก อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยมีการตรวจสอบราคาสินค้าประเกทผักและผลไม้ การรณรงค์ใช้ถุงผ้าหิ้วตะกร้าจ่ายตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก และใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแทนการโฟม เช่น ใบตอง กระดาษชานอ้อย เป็นต้น ซึ่งโครงการ Go Green Plus เป็นการส่งเสริมมาตรฐานของตลาดกรีนมาร์เก็ต ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus เพื่อให้คนไทยได้มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน จำหน่ายในตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมของตลาด สะอาด ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตาชั่งกลาง ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบน้ำหนักสินค้าได้เอง ป้ายแสดงมาตรฐานสินค้าแต่ละประเภทชัดเจน เช่น ผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ ที่ปลอดสารเคมีตกค้าง มีป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน เพื่อยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี

ซึ่งจังหวัดลำพูนถือเป็นจังหวัดตัวอย่างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 จังหวัดลำพูนได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน และปี 2562 มีนโยบายในการลดใช้ถุงพลาสติก หลอด  พลาสติก และโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเข้าสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิต ที่มุ่งหวังให้ชาวลำพูนมีความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดอย่างยั่งยืน