เทศบาลเมืองลำพูน จับมือ สกสว. ร่วมพัฒนา มองเห็นค่า ‘ย่านเมืองเก่า’ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) จัดทำเวทีประชาคมประชุมระดมสมอง การพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และมี ดร.ธนภณ วัฒนกุล และคณะนักวิจัยจาก สกสว. รวมทั้ง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการข่วงพันปี@ลำพูน เข้าร่วมการประชุม เพื่อหาข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม โดยการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม เมืองลำพูน ตลอดจนการตั้งคณะทำงานกลุ่มในการขับเคลื่อนกิจกรรมข่วงพันปี@ลำพูน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 36 อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 10 แห่ง ของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค โดยได้ดำเนินกิจกรรมข่วงพันปี@ลำพูน มาระยะหนึ่งแล้ว และ สกสว. ได้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่า ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จึงมีการจัดทำเวทีประชาคมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ชุมชนร่วมกันสานต่อพัฒนาเมืองเก่าลำพูน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ทุนทางศิลปวัฒนธรรม ทุนทางด้านอาหาร  ทุนด้านการท่องเที่ยว ทุนทางปัญญา เป็นต้น เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเมืองลำพูนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน