ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสันป่ายาง ซอยแยกข้างที่ทำการชุมชนไก่แก้ว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)