เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรม E-office เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-office) เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวแพคทรียา ธรรมสอน และนายกัมพล คันทะมูล จาก บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

โดยมีการอบรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การจัดเก็บข้อมูลหนังสือราชการ การจองห้องประชุม เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสารภายในเทศบาลเมืองลำพูนมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด พัฒนาสู่การเป็นสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ ลดการใช้พื้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ลดทรัพยากรในการรับ-ส่งเอกสารของทางราชการ และยังตอบสนองกับการบริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์