เทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้ม “ระเบียบ ข้อกฎหมาย วินัย” เสริมสร้างความรู้ ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมไปถึงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการทางวินัย ให้แก่พนักงานครูและพนักงานเทศบาล ของเทศบาลเมืองลำพูน อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และประพฤติตนอย่างเหมาะสม ตามเกียรติของความเป็นบุคลากรในหน่วยงานรัฐต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ อดีตผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ข้อห้ามข้อปฏิบัติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย ตลอดจนเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย รวมไปถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาระเบียบวินัยมากขึ้น อันส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ