เทศบาลเมืองลำพูนเดินหน้าประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูนจัดเวทีการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2562 มีภาพฝันร่วมกัน เพื่อประชาชนเทศบาลเมืองลำพูนมุ่งสู่“คนเวียงหละปูน ฮ่วมฮักฮอมบุญ เกื้อหนุนสุขภาวะ” โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงความเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นหลักในธรรมนูญสุขภาพฯ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส  และท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ร่วมกล่าวสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้น ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 10 แห่ง ได้ร่วมลงนามประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สู่ตำบลสุขภาวะของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2562  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการเป็นเครือข่ายเดินหน้าสร้างทางเลือกมิติใหม่ของระบบสุขภาพที่ล้วนตระหนักว่า “สุขภาพ” เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้างที่ครอบคลุม ทั้งมิติ กาย จิต ปัญญา และสังคม พร้อมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนใน 3 ประเด็นหลัก คือ

  1.  ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2.  ด้านผู้สูงอายุ
  3.  ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยกลุ่มชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสินค้าเพื่อสุขภาพมากมาย  เป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพโดยมีชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง