ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยลงพื้นที่ตรวจราชการการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีนายสิริวุฒิ คำธิตา
รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะมูลฝอย เช่น  การลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน การรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ฯลฯ ซึ่งขยะทุกประเภทหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ และนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้อีกครั้ง เป็นทั้งการประหยัดทรัพยากรและประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะ รวมทั้งลดปริมาณขยะให้น้อยลง เพื่อให้คนลำพูนมีความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดอย่างยั่งยืน

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณของขยะมูลฝอย ทั้งประเภทขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และสามารถติดตามดูแลการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชนได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้าง  คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน