เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อนครหริภุญไชย ซึ่งได้พัฒนาบ้านเมือง จนมีความเจริญรุ่งตั้งแต่อดีตเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยถือเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ถวายเครื่องสักการะ บายศรี และผลไม้  9 ชนิด ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนคร
หริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป