เทศบาลเมืองลําพูน ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลําพูน จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยมีนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมระงับเหตุอัคคีภัย การปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ และฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันและแก๊ส เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนลำพูน

การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองลำพูน มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม  การระงับและบรรเทาสาธารณภัย และการฟื้นฟูบูรณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกสถานการณ์ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนใกล้เคียง และภาคประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ส่งผลให้เกิดการเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เทศบาลเมืองลำพูนเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย