นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้รับรางวัลการประกวดการจัดการขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ในงานประชุมสัมมนาเพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่ 1)เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ (ประเภทเทศบาลเมือง) และ 2)เทศบาลตำบลป่าสัก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ (ประเภทเทศบาลตำบล) และโล่รางวัลสะอาดบุรี และ 3)เทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่มีชุมชนบ้านไร่ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 5 ชุมชน การประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2562

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับการพัฒนา สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ คนมีความเป็นอยู่ที่ดี ในสังคมที่มีความสุข ท่ามกลางเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมดี มีหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการบริหารจัดการ