เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกอบรมสร้างสรรค์สานไม้ไผ่ สืบสานงานประติมากรรมจักสาน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานช่าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรในการสร้างผลงานด้านประติมากรรมจากวัสดุไม้ไผ่ และเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานไม้ไผ่ โดยมีนายอดิศักดิ์ อนันตริยทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำไดโนเสาร์ไม้ไผ่สานที่มีชื่อเสียงของ จ.กาฬสินธุ์ ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมจากวัสดุไม้ไผ่ของเมืองลำพูน  คือ พระรอดหลวงลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องที่มีคุณค่า และโคขาวลำพูน ต้นกำเนิดสายพันธุ์พระโคแรกนาขวัญ ที่ยอมรับกันว่าเป็นโคที่มีลักษณะดีครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองช่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ของกองช่างเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระรอดหลวงลำพูนและโคขาวลำพูน อันเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดลำพูน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานช่าง ในการสร้างผลงานประติมากรรมจากวัสดุไม้ไผ่ ต่อยอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน โดยผลงานประติมากรรมจากวัสดุไม้ไผ่ครั้งนี้ จะนำไปจัดแสดงในจุดที่เหมาะสมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประติมากรรม นำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนต่อไป