นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  (National Broadcasting Services of Thailand  : NBT)  ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรับรางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2562  จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างเท่าทัน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ และรื้นฟื้นวิถีชีวิต กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีความยิ่งใหญ่ให้กลับคืนมาอีกครั้ง อาทิ งานขบวนตานก๋วยสลาก งานแห่รถบุษบก งานแห่โคมวันวิสาขบูชา เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลำพูนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม