การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน