เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562  นำโดย ดร.พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและรับฟังการบรรยายสรุปนวัตกรรมโครงการที่เทศบาลเมืองลำพูนสมัครเพื่อขอรับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการประเมินรอบสุดท้าย จำนวน 3 นวัตกรรม คือ

  1. กิจกรรมระบบการคลังโปร่งใส มั่นใจเทศบาลเมืองลำพูน
  2. โครงการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนเป็นฐาน
  3. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน

คณะกรรมการฯได้ซักถามรายละเอียด พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับโครงการนวัตกรรมของเทศบาลฯ ในหลายมิติ พร้อมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับชมการดำเนินการต่าง ๆ สำหรับนวัตกรรมโครงการที่นำเสนอ ดำเนินการภายกรอบแนวคิดเรื่องความโปร่งใส ที่เน้นมาตรการการป้องกัน การทุจริตในภาคส่วนราชการ  โดยมีประชาชนเป็นแรงขับเคลื่อน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาต่อยอด ถ่ายทอด และสร้างระบบเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ยังเน้นการให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาล ในเรื่องของอนามัย สุขภาวะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเทศบาลที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ควรได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยโดยกลุ่มอาสาสมัครด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ทั้งหมดนี้จึงเป็นการสะท้อนถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

ใต้แนวคิด “วัฒนธรรมมีคุณค่า นำพาเศรษฐกิจชุมชน” จากการที่ลำพูนเป็นเมืองเก่า ประชากรมีการรวมตัวอยู่ในชุมชนอย่างหนาแน่น ดำรงชีวิตด้วยการยึดโยงกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อทางศาสนามาอย่างยาวนาน แต่การดำรงชีวิตที่ประชาชนขาดแคลนรายได้ก็ไม่สามารถทำให้ชุมชนมีความสุขได้อย่างแท้จริง เทศบาลและชุมชนจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน โดยนำเอาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่มาต่อยอดพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการผลิตสินค้า ที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นลำพูน ประกอบการลำพูนเป็นเมืองบุญ มีการจัดเทศกาลถวายโคม เพื่อเป็นพุทธบูชาก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพทำโคม กลุ่มอาชีพทำเทียนบูชา สะเดาะเคราะห์ รับโชค และกลุ่มอาชีพทำกรวยดอกไม้ เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงแวะเวียนมาเยี่ยมชมลำพูนอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนขึ้นที่สามารถพัฒนาทิศทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์เมืองเก่าโดยกลุ่มทายาทคนลำพูนรุ่นใหม่อีกด้วย