เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2562 หัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562  ในหัวข้อ  “การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น” โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ วิทยากร ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ จากสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “แนวคิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ  “การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการพัฒนา  กลยุทธของโครงการ” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานเทศบาล จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักของการกระจายอำนาจทางการปกครอง ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป