เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จากนั้นเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และเข้าประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อหารือกับส่วนราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป