เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และการบริการสาธารณะ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนนำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการการบริหารงาน และการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์  “ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีแห่งความพอเพียง” และให้ความสำคัญเรื่องการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนรวม อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการสำคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การจัดบริการสาธารณะต้องดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ อีกทั้งเทศบาลเมืองลำพูนยังมีแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในลักษณะของเครือข่าย เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูนสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่  เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานต่างๆของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้  การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง