เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีมอบรางวัลโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดพิธี มอบรางวัลให้แก่ชุมชนและบ้านเรือนในเขตเทศบาลฯ ที่เข้าร่วมการประกวด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบรางวัล ในแต่ละประเภท ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งพาหะนำโรค รวมถึง มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ ตามโครงการ ปรากฏดังนี้

 • 1. รางวัลสำหรับบ้านที่ได้รับคัดเลือก ประเภท “บ้านน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง”
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมพงษ์ พ่อค้าทอง ชุมชนสันดอนรอม
  – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางจันทรา ณ วันจันทร์ ชุมชนป่ายางหลวง
  – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสุนิตย์ ศุภวงค์ ชุมชนหนองเส้ง
  – รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธวัช ต๊ะศรี ชุมชนมหาวัน
  นายสุนทร สุวรรณคร ชุมชนไก่แก้ว
  นางสุมาลี จิตต์จักร ชุมชนช่างฆ้อง
  นายยุทธนา ศรีวงค์ ชุมชนพระคงฤาษี
  นายทรงศักดิ์ เสาร์ตา ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
  นางสาวธิดา วรรณวงค์ ชุมชนสวนดอก
  นายเสน่ห์ เขื่อนศรี ชุมชนบ้านหลวย
 • 2. รางวัลสำหรับชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ประเภท “ถนนน่ามอง”
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง
  – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนมหาวัน
  – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนประตูลี้
  – รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนไก่แก้ว , ชุมชนช่างฆ้อง , ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ , ชุมชนพระคงฤาษี , ชุมชนบ้านหลวย และชุมชนหนองเส้ง