เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลตำบลหล่มเก่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า และคณะ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  จากการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 ประการ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ผ่านโครงการ ต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนทำโคมและตุงล้านนา และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน