เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 หัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ 2

เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปี 256๓หัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ วิทยากร ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ จากสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “ทบทวนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานเทศบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักของการกระจายอำนาจทางการปกครอง ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป