เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563  เพื่อให้ผู้พิการได้มีเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนาน และเข้าบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ และการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้พิการ” วิทยากร จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลำพูน คุณอิ่มกมล  วงค์ชมภู  นักพัฒนาสังคม  และคุณเพ็ญสุดา ต๊ะติ๊บ นิติกร  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน