เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟสักการะพระนางจามเทวี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน ประกอบพิธีถวายโคมประทีปสักการะพระนางจามเทวี ซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สะท้อนถึงความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อว่า “โคม”  เป็นเครื่องส่องสว่างนำทางให้กับชีวิต ใช้ในการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือ ลอยกระทงของชาวล้านนา โดยพิธีถวายปะทีปโคมไฟของเทศบาลฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดพิธีถวายประทีปโคมไฟสักการพระนาง   จามเทวี  ในเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการกดปุ่มสวิตช์ไฟ เพื่อเปิดไฟในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีให้สว่างไสวเรืองรองไปทั่วบริเวณ และปิดท้ายด้วยการสร้างสีสันและความสวยงามด้วยการฟ้อนโคมถวายพระนางจามเทวี จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัย จำนวน 200 คน  เป็นการเริ่มต้นบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการ ในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง