เทศบาลเมืองลำพูนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ 2562 – 2563ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จากนั้น นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้กล่าวถึงการดำเนินการและความร่วมมือของเทศบาลฯและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข  ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์  เกิดโรคหัดลง ไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศในปี 2563  จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้