แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทำการตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ตามที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ติดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว หากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน ณ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 05351-1013 ต่อ 121