เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมทักษะการทำโครงโคมล้านนาและไม้เฮียวสี สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ การทำโครงโคมล้านนา และไม้เฮียวสีในงานประเพณีสลากย้อม ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของโคมล้านนา ส่วนประกอบต่างๆของโคมล้านนา และการฝึกปฏิบัติการจักไม้ไผ่ทำโครงโคมล้านนาและขึ้นรูปโครงโคม ให้มีความแข็งแรง สวยงาม โดยมีนางประภาศร วนิชกุล, นางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย์ และนางสุภาภรณ์ มานะรักษ์ เป็นวิทยากร และยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของประเพณีสลากภัตรและส่วนประกอบต่างๆ การฝึกปฏิบัติการจักไม้ การเหลาไม้เฮียวสี และการฝึกปฏิบัติการชุบสีไม้เฮียว โดยวิทยากรจากหมู่บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน เพื่อต่อยอดพัฒนางานฝีมือ ฝึกปฏิบัติการทำโคมล้านนาให้มีความประณีต สวยงาม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำไม้เฮียวสี สืบสานงานประเพณีสลากย้อมของเมืองลำพูน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต