เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ป.ป.ช.ลำพูน และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ ข่วงพันปี@ลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ปช.) ประจำจังหวัดลำพูน และส่วนราชการ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล รวมทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงพลัง “ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ” ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  ณ ข่วงพันปี ถนนรถแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน  โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูน, ห้างบิ๊กซีลำพูน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์, สภาองค์กรชุมชน และประชาชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA หรือ Transparency & Integrity Assessment) ปี 2562 ในภาพรวมจังหวัดลำพูนได้ครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคะแนน 82.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยยังคงรุนแรงและน่าเป็นห่วง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันในระดับสากลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตUnited Nations Convention against Corruption : UNCAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” (International Anti-Corruption Day) ทั้งนี้ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในครั้งนี้ เพื่อแสดงพลังของส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนในการร่วมกันแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันอย่างแท้จริง